Back

                

                                                                                                                                                                   
Laguiole Stainless Steel

  


 

  
                                          Prestige inox Brilliant & Brossé 

                                                                   

Prestige inox Brilliant & Brossé                                                                                              

  
                                  Prestige inox Sablé Sand Blasted    

 

Prestige inox Sablé (Sand Blasted                             

  
                                  Prestige inox table spoon & tea spoon    

 

Prestige inox table spoon & tea spoon                             

  
                                  Prestige inox table knife    

 

Prestige inox table knife                           

  
                                  Prestige inox table knife & fork    

 

Prestige inox table knife & fork